სეპტიკის ზომის შეცვლა

მუშაობის მარტივი პრინციპის გამო, მარტივია სეპტიკური ავზის მუშაობის წინასწარ შეფასება და გარკვევა, თუ რომელი სეპტიკური ავზია შესაფერისი კონკრეტული საქმისთვის. სეპტიკური ავზის ძირითადი მახასიათებელია მოცულობა, სწორედ ეს პარამეტრი განსაზღვრავს მთელი სისტემის მუშაობას და სწორედ მოცულობიდან გამომდინარე უნდა შეირჩეს სეპტიკური ავზი. იმისათვის, რომ გაირკვეს საჭირო მოცულობა, უნდა გაითვალისწინოთ ერთი ადამიანის მიერ დღეში მოხმარებული წყლის მოხმარება და მოსახლეობის რაოდენობა. ზოგადად, სეპტიკური ავზის მოცულობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

V = k × Q × 3;
V არის სეპტიკური ავზის მოცულობა, k არის მოსახლეობის რაოდენობა, Q არის წყლის მოხმარება ერთ ადამიანზე დღეში (100-დან 200 ლიტრამდე), 3 არის კოეფიციენტი, რომელიც აღნიშნავს ჩამდინარე წყლების სამდღიან ნარჩენებს. ამდენი დროა საჭირო, რომ ყველა ნაწილაკი ან ამოვიდეს ან ფსკერზე მოთავსდეს.

მომსახურება

სეპტიკი აუცილებლებია ამოიტუმბოს ასსენიტიზატორული მანქანით კამერების შლამით ავსების შემთხვევაში. სეპტიკური ავზის მოცულობის სწორად არჩევითა და მუდმივი მაცხოვრებლების შემთხვევაში, ამოტუმბვა უნდა მოხდეს წელიწადში ერთხელ. წყალი თანდათანობით იღება სეპტიკური ავზის ყველა კამერიდან. სეპტიკური ავზის მხოლოდ ერთი პალატიდან ამოწმენდის შემთვევაშ, სხვა კამერის წყალმა შეიძლება გატეხოს დანაყოფი. სეპტიკური ავზის მთლიანად ამოტუმბვის შემდეგ იგი დაუყოვნებლივ უნდა აივსოს სუფთა წყლით. ასევე საჭიროა თანდათან შეივსოს სეპტიკური ავზის ყველა კამერა, რათა ჭარბი წყალი გადმოიღვრება.